english

Archiwum

Polecamy

27 maja 2014 roku
Kategoria: pl
Napisał: spk

Informujemy, że Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozpoczął rekrutację do V edycji Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji (V edycja). Szczegółowe informacje dotyczące studiów mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Instytutu w zakładce: "Studia podyplomowe – V edycja Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji" http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=11.

16 września 2013 roku
Kategoria: pl
Napisał: spk

Informujemy, że Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozpoczął rekrutację do Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji (IV edycja). Szczegółowe informacje...

17 grudnia 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 17 grudnia 2012 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji organizowane wraz z kancelarią WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

17 października 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 17 października 2012 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (organizowane wraz z kancelarią Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy), które poprowadziła mec. Iwona Terlecka (Clifford Chance).

15 października 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Jury przyznało wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji panu Iwo Małobęckiemu z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Sprzedaż wiązana i pakietowa jako potencjalne naruszenie europejskiego prawa konkurencji – ekonomiczna i prawna analiza problemu.”, napisaną pod kierunkiem pana dr. Cezarego Banasińskiego. Poniżej publikujemy wyróżnioną pracę i zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród. W tym roku (jak w ubiegłym) doszło do kumulacji, jako że pan Małobęcki jest również laureatem II nagrody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10 października 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy o spotkaniu Otwartego Seminarium Doktoranckiego organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w dniu 10 października br. o godz. 16:00 na Wydziale Zarządzania UW. Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć poniżej.

2 października 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych ARIS – 2. edycja telekomunikacyjna i 1. edycja energetyczna, prowadzonych na WZ UW pod auspicjami Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS). Rekrutacja będzie trwać jeszcze przez kilka tygodni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.aris.wz.uw.edu.pl/

17 września 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w III edycji Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji działającego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 października 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące studiów możecie Państwo znaleźć poniżej oraz na stronie internetowej Instytutu http://inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=1&gr=3

9 lipca 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 9 lipca 2012 r. odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, które m.in. udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi SPK oraz wybrało nowy Zarząd na następną kadencję 2012 – 2015. Na stanowisko prezesa Zarządu SPK została wybrana pani Agnieszka Stefanowicz-Barańska, na stanowiska wiceprezesów – pani Małgorzata Szwaj oraz pan Janusz Szwaja, jako członkowie zostali wybrani – pani Marta Sendrowicz, pani Iwona Terlecka i pan Paweł Wanasz (który będzie sprawował funkcję skarbnika Stowarzyszenia). Do Komisji Rewizyjnej powołano panią Bernadetę Kasztelan-Świetlik, pana Roberta Gago i pana Sławomira Dudzika.

4 lipca 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy o konferencji naukowej pt. "Model kontroli sądowej w sprawach o ochronie konkurencji i regulacji" organizowanej przez CARS w dniu 4 lipca 2012 roku Informacje na stronie CARS. Założenia konferencji oraz regulamin nagrody CARS za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa i ekonomii ochrony konkurencji znajdują się poniżej.

25 czerwca 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 czerwca 2012 r. odbyła się gala wręczenia nagród dla dziennikarzy w organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie dla dziennikarzy „Libertas et Auxilium” (VII edycja). W tym roku po raz pierwszy w 7-letniej historii konkursu, przedstawiciel Stowarzyszenia Prawa Konkurencji – mec. Robert Gago, brał udział w pracach kapituły, której przewodniczyła pani Prezes Urzędu. Konkurs miał na celu nagrodzenie najlepszych artykułów prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych w dwóch kategoriach: ochrona konsumenta i ochrona konkurencji. W tym roku pod obrady jury poddano 80 prac. W kategorii „ochrona konkurencji” najwięcej głosów uzyskał artykuł Rafała Zasunia pt. „Zmowa elektryczna” („Gazeta Wyborcza”, luty 2011 r.). W kategorii „ochrona konsumentów” za najlepszy uznano program Katarzyny Bosackiej pt. „Niezły pasztet” („TVN Style” marzec 2011 r.). Dodatkowo została przyznana nagroda specjalna Prezesa Urzędu za promowanie tematyki konsumenckiej Maciejowi Samcikowi z „Gazety Wyborczej”. Relacja z wręczenia nagród jest dostępna na stronie internetowej UOKiK-u http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3493

14 czerwca 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 14 czerwca 2012 r. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt. „Zwalczanie karteli środkami prawa administracyjnego i karnego”. Wykład wygłosiła dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Instytutu Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2006 kieruje Zakładem Prawa Konkurencji w INP PAN.

Jest kierownikiem i wykładowcą Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w INP PAN oraz wykładowcą studiów podyplomowych działających na WPiA UW: Podyplomowego Studium Prawa Spółek, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej. W latach 1992 - 2008 pracowała w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Europejskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i jako radca prawny/adwokat - wielokrotnie reprezentowała organ antymonopolowy przed Sądem Najwyższym, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Apelacyjnym.

Specjalizuje się w problematyce prawa karnego i prawa konkurencji. Odbyła w tym zakresie liczne staże naukowe, m. in. w Londynie, Paryżu, Dijon, Sztokholmie, w Instytucie Europejskim we Florencji oraz w Komisji Europejskiej w Brukseli. Jest autorką wielu prac naukowych, w tym monografii, artykułów i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów unijnych.

6 czerwca 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W związku z opublikowaniem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 15 maja 2012 r. Projektu założeń projektu ustawy o zmianie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r., reaktywowana została grupa robocza Stowarzyszenia ds. nowelizacji Ustawy. Grupa podzieliła pomiędzy siebie prace nad poszczególnymi zagadnieniami objętymi w/w projektem:

  1. kontrola koncentracji,
  2. Legal Professional Privilege,
  3. odpowiedzialność osób fizycznych za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję,
  4. instytucja dobrowolnego poddania się karze,
  5. kontrola i przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy,
  6. leniency,
  7. postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK,
  8. środki zaradcze,
  9. kary pieniężne i
  10. pozostałe zagadnienia.

W dniu 29 maja odbyło się na naszą prośbę spotkanie grupy roboczej z panią Prezes Krasnodębską-Tomkiel i zespołem legislatorów UOKiK. W trakcie spotkania każdy z podzespołów grupy roboczej zaprezentował pani Prezes po trzy najważniejsze uwagi do zagadnienia objętego projektem, którym zajmował się dany podzespół. Przedstawiciele Urzędu obecni na spotkaniu na bieżąco odpowiadali na nasze uwagi i podjęli w niektórych kwestiach szerszą dyskusje. Pozwoliło nam to lepiej dopracować nasze ostateczne stanowisko w sprawie projektu założeń nowelizacji. Uczestników spotkania uderzyła duża otwartość Urzędu na dyskusję i deklarowany przez panią Prezes cel "ucywilizowania standardów" przyświecający nowelizacji oraz dbałość o sprawiedliwość proceduralną i racjonalność procedury antymonopolowej.

18 maja 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy, że Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozpoczął rekrutację do Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji (III edycja). Szczegółowe informacje dotyczące studiów możecie Państwo w załączonym dokumencie oraz na stronie internetowej Instytutu.

26 kwietnia 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 26 kwietnia 2012 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: "Udzielenie powierzenia a naruszenie konkurencji na przykładzie publicznego transportu zbiorowego".

23 kwietnia 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy o konferencji pt.: "Prawa przedsiębiorców w sprawach antymonopolowych" organizowanej przez Zakład Prawa Konkurencji INP PAN i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW w dniu 23 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

27 marca 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Z przyjemnością informujemy o objęciu przez Stowarzyszenie honorowego patronatu nad konferencją organizowaną przez Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt.: "Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji przedsiębiorców na gruncie polskiego prawa konkurencji oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej".
Informacje o konferencji »

21 marca 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy, że ruszyła VII edycja konkursu dla dziennikarzy "Libertas et Auxilium" organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji. Zgłoszenia mogą być nadsyłane między innymi przez: samych autorów materiałów, redakcje, czytelników, słuchaczy bądź widzów. Laureatów wyłoni Kolegium, w którego skład wejdą osoby wyróżniające się wiedzą w dziedzinie ekonomii, prawa antymonopolowego oraz konsumenckiego a także doświadczeniem publicystycznym. Jury pod przewodnictwem Prezes Urzędu uhonoruje prace o najwyższym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

20 marca 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 20 marca 2012 roku odbyły się warsztaty pt.: "Ograniczenia w prawie konkurencji ze względu na cel: formalizm prawny czy kierowanie się zdrowym rozsądkiem?" organizowane wraz z kancelarią Allen & Overy, A. Pędzich Sp.k. Prelekcję wygłosił prof. Richard Whish.

9 lutego 2012 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 9 lutego 2012 roku odbyły się warsztaty pt.: "Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w latach 2010-2011".

6 grudnia 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 6 grudnia 2011 roku odbyły się warsztaty pt. "Skutkowe podejście do zakazu nadużyć pozycji dominującej o charakterze wykluczającym: propozycje konceptualizacji metod analizy prawnej" organizowane wraz z kancelarią Hogan Lovells.

24 listopada 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 24 listopada br. odbyły się warsztaty pt. "Szacowanie szkody poniesionej na skutek naruszenia art. 101 TfUE", które poprowadził pan Nils von Hinten Reed, założyciel i partner zarządzający firmy Competition Economists Group (CEG).

21 października 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 21 października br. odbyły się warsztaty pt. "Narzędzia ekonomiczne stosowane w ocenie połączeń horyzontalnych", które poprowadziła z ramienia firmy Microeconomix pani Marta Stryszowska.

20 października 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Uwagi członków Stowarzyszenia Prawa Konkurencji do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

14 października 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Z przyjemnością informujemy, że w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji, jury przyznało wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pani Aleksandrze Węgrzyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: "Dopuszczalność pionowych porozumień cenowych na gruncie europejskiego i krajowego prawa ochrony konkurencji.", napisaną pod kierunkiem pana dr. T. Ławickiego. Poniżej publikujemy fragmenty wyróżnionej pracy i zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród. W tym roku doszło do kumulacji wygranej, ponieważ pani Węgrzyk otrzymała za swoją pracę również II nagrodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

22 września 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 22 września 2011 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, które poprowadziła mec. Dorothy Hansberry-Bieguńska z firmy Hansberry Competition. Warsztaty były poświęcone omówieniu i analizie kazusu z zakresu porozumień antykonkurencyjnych.

8 września 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w Podyplomowym Studium Prawa Konkurencji INP PAN w II edycji. Rozpoczęcie zajęć nastąpi w planowanym terminie, tj. 17 września 2011 roku. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Instytutu.

16 czerwca 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy, że Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozpoczął rekrutację do Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji (II edycja). Szczegółowe informacje dotyczące studiów możecie Państwo znaleźć w poniższym dokumencie, oraz na stronie internetowej Instytutu.

17 marca 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 17 marca 2011 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji organizowane wraz z kancelarią Clifford Chance. Warsztaty poprowadziła mec. Iwona Terlecka z Clifford Chance. Były one poświęcone omówieniu i analizie kazusów z lat ubiegłych. Doroczne warsztaty kazusowe Stowarzyszenia zawsze cieszą się dużą popularnością, a w tym roku odnotowaliśmy wyjątkowo dużą frekwencję. Zaowocowało to ożywioną dyskusją i wymianą opinii.

31 stycznia 2011 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu podziękowania pani Prezes Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel dla Stowarzyszenia Prawa Konkurencji jako partnera obchodów XX-lecia UOKiK.

8 grudnia 2010 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 8 grudnia 2010 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia pt. "Między kijem a marchewką – nakładanie kar czy stosowanie środków skutkujących pożądanymi zachowaniami rynkowymi" współorganizowane przez kancelarię Linklaters.

12 listopada 2010 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy, że Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozpoczął rekrutację do Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. Szczegółowe informacje dotyczące studiów możecie Państwo znaleźć w pliku pdf (poniżej), oraz na stronie internetowej Instytutu.

22 października 2010 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Z przyjemnością informujemy, że w organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji, jury przyznało wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji panu Maciejowi Kozerskiemu z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: "Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorstwa za naruszenie art. 81 i 82 TWE", napisaną pod kierunkiem pani dr Moniki Namysłowskiej. Poniżej publikujemy fragmenty wyróżnionej pracy i zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród.

21 października 2010 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Uwagi Stowarzyszenia Prawa Konkurencji do projektu Wyjaśnień w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

29 marca 2010 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Informujemy o konferencji pt. "Liberalizacja, deregulacja, konkurencja na rynkach" organizowanej przez UOKiK, która odbędzie się w dniu 29 marca br. w Gdańsku. Szczegółowy program wraz z komunikatem prasowym.

3 marca 2010 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 3 marca odbyły się warsztaty Stowarzyszenia pt. "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2009 roku - problemy, tendencje, perspektywy".

18 stycznia 2010 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Stowarzyszenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował na swojej stronie internetowej (link na dole strony) szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad obliczania terminów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji. Szczegółowe informacje w dokumentach poniżej.

15 grudnia 2009 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w II edycji konkursu na pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji organizowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym roku po raz pierwszy wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji. Stowarzyszenie jest fundatorem nagrody specjalnej – wyróżnienia, za pracę, która spełni wymogi nakładane przez Urząd, a dodatkowo swą tematyką obejmie praktyczny aspekt analizowanego problemu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej UOKiK (tutaj i tutaj) oraz w regulaminie.

9 grudnia 2009 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 9 grudnia odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji organizowane wraz z Kancelarią Allen & Overy, A. Pędzich Sp.k..

28 września 2009 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 28 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok warsztatowo-akademicki 2009/2010 włączając się jednocześnie w obchody dwudziestego jubileuszu istnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gościem honorowym spotkania, które odbyło się w Pałacu Sobańskich, była pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pani Elżbieta Anders, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej Urzędu.

24 kwietnia 2009 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 24 kwietnia odbyły się warsztaty Stowarzyszenia pt. "Między ustami a brzegiem pucharu ... gdzie jest pomoc państwa?".

10 lutego 2009 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 10 lutego 2009 roku odbyły się warsztaty SPK pt.: "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w orzecznictwie Sądu Najwyższego - problemy, tendencje, perspektywy".

2 grudnia 2008 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Uwagi członków Stowarzyszenia Prawa Konkurencji do projektu Wytycznych w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.

W dniu 2 grudnia 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Prawa Konkurencji odbyło się w UOKiK spotkanie członków Stowarzyszenia z przedstawicielami Urzędu poświęcone projektowi Wytycznych w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Ze strony UOKiK w spotkaniu udział wzięli: dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, pani Monika Bychowska i dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych, pan Wojciech Szymczak.

27 listopada 2008 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 27 listopada 2008 roku w siedzibie Stowarzyszenia tj. aktualnie w kancelarii Salans, odbyły się warsztaty SPK pt: "Europejski przeciętny konsument - niekoniecznie rozsądny, ale poinformowany. Europejska strategia ochrony konsumenta przez informację".

6 października 2008 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Postulaty Grupy Roboczej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji odnośnie do nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku.

W dniu 6 października 2008 roku uroczyście rozpoczęliśmy sezon warsztatowo-akademicki 2008/2009. W spotkaniu, które tym razem odbyło się w Pałacu Sobańskich, udział wzięła pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pani Monika Bychowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji Urzędu oraz pani Elżbieta Anders, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej Urzędu.

24 czerwca 2008 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 24 czerwca 2008 roku w Hotelu Radisson SAS Centrum (Sala Kossak), ul. Grzybowska 24 w Warszawie odbyły się warsztaty pt: "Najnowsze zmiany w unijnym prawie konkurencji istotne z punktu widzenia sektora farmaceutycznego" współorganizowane przez kancelarię White & Case. Prelegentem był pan Ian Forrester Q.C., partner zarządzający biura kancelarii White & Case w Brukseli.

28 maja 2008 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 28 maja 2008 roku w siedzibie Stowarzyszenia, tj. aktualnie w siedzibie kancelarii Salans, odbyły się warsztaty pt. "Economic Damages Assessment for Breach of EC Antitrust Rules - Szacowanie szkody poniesionej na skutek naruszenia wspólnotowych przepisów antymonopolowych" współorganizowane przez Competition Economists Group.

1 lutego 2008 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 1 lutego 2008 roku odbyły się współorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz kancelarię Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i wspólnicy, Sp. k. warsztaty, podczas których dr Kamil Kiljański z Biura Głównego Ekonomisty Komisji Europejskiej przedstawił problematykę Praktyk wyzyskujących w świetle art. 82 TWE.

25 stycznia 2008 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 25 stycznia 2008 roku odbyły się współorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz Kancelarię White & Case warsztaty omawiające orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Microsoftu, wydane 17 września 2007 roku oraz jego konsekwencje.

14 grudnia 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 14 grudnia 2007 roku odbyły się współorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz kancelarię Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k. warsztaty poświęcone wspólnej analizie problemów na gruncie prawa konkurencji, które stwarzają najwięcej trudności interpretacyjnych w codziennej praktyce.

24 listopada 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 24 listopada 2007 roku odbyło się współorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz Kancelarię GESSEL spotkanie z panią dr Justyną Majcher.

24 października 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 24 października 2007 roku odbyły się współorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz międzynarodową kancelarię prawną Lovells H. Seisler Sp. k. warsztaty, które poprowadzili prawnicy z biura kancelarii Lovells LLP w Brukseli, pan Jacques Derenne i pani Alix Müller-Rappard, a które poświęcone były „Stosowaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej przez sądy Państw Członkowskich Unii Europejskiej”.

6 lipca 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 6 lipca 2007 roku, działając na bazie swego zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami rozporządzeń z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów z dnia 3 lipca 2007 roku, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji przedłożyło Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynik prac Grupy roboczej SPK ds. projektów szeregu rozporządzeń wykonawczych do nowej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Poniżej link do naszej korespondencji z panem Prezesem oraz do naszych uwag do projektów wyżej wspomnianych aktów wykonawczych do ustawy.

22 czerwca 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 22 czerwca 2007 roku, odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz kancelarię Salans warsztaty, na których gościł pan Jarosław Porejski, naczelnik Wydziału w Dyrekcji ds. Karteli Komisji Europejskiej, który wygłosił wykład pod tytułem "Postępowanie dowodowe w sprawie karteli".

21 maja 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 21 maja 2007 roku w siedzibie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, tj. aktualnie w kancelarii Salans odbyły się współorganizowane z ekonomiczną firmą konsultingową Oxera warsztaty p.t. „Efekty sieciowe i rynki dwustronne - teoria i zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich spraw dotyczących kart kredytowych”. Spotkanie poprowadziła dr Helen Jenkins.

26 marca 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 26 marca 2007 roku odbyły się kolejne warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Tematem spotkania, które poprowadziła pani prof. Ewa Nowińska, były "Zasady odpowiedzialności prasy z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy." Przedmiotem wykładu była odpowiedzialność prasy za ujawnianie pozyskanych w trakcie pracy dziennikarskiej informacji, które stanowią informacje poufne przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

28 lutego 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 28 lutego 2007 roku w siedzibie Telekomunikacji Polskiej S.A. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji organizowane we współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. i kancelarią Wierzbowski Eversheds.

22 stycznia 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 22 stycznia 2007 roku w siedzibie Stowarzyszenia, tj. aktualnie w kancelarii Salans, odbyły się warsztaty, których tematem było "Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych przez Internet - rozważania na tle polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 2002 roku". Spotkanie poprowadziła dr Beata Gadek.

12 stycznia 2007 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 12 stycznia 2007 roku w siedzibie Stowarzyszenia, tj. aktualnie w kancelarii Salans, odbyły się warsztaty, w trakcie których dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego UOKiK, omówiła stan prac nad projektem nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i uzasadnienie niektórych nowych rozwiązań wprowadzonych w projekcie. Uczestnicy tych warsztatów jako pierwsi dowiedzieli się o uchwaleniu wcześniej tego samego dnia przez Sejm ustawy oraz o najnowszych zmianach do niej wprowadzonych. Mieli też unikalną okazję zwrócić uwagę Urzędu na potrzebę skorygowania pewnych usterek legislacyjnych (które, nota bene, rzeczywiście poprawione zostały na etapie prac w Senacie).

29 listopada 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 29 listopada 2006 roku gościnnie w siedzibie kancelarii Linklaters odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, w trakcie których pani dyrektor Joanna Wrona przedstawiła zagadnienia nieuczciwej konkurencji związane ze stosowaniem reklamy ukrytej. Były to jedne z najbardziej bogatych w dyskusję warsztatów Stowarzyszenia.

15 listopada 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Chciałoby się powiedzieć: ekonomia zawsze i wszędzie. Okazuje się, że dosięgła nas ona w dziedzinie prawa antymonopolowego, która wydawała się dotąd domeną stricte prawniczą, a mianowicie sankcji za naruszenia prawa konkurencji. W dniu 15 listopada 2006 roku w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w kancelarii Salans, odbyły się warsztaty, w trakcie których dr Cento Veljanovski przedstawił ekonomiczny punkt widzenia na politykę wymierzania kar pieniężnych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich wspólnotowych wytycznych w tej mierze. Po warsztatach uczestnicy kontynuowali dyskusję w bardziej nieformalnej atmosferze.

4 października 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Pierwsze powakacyjne warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji odbyły się w środę, 4 października 2006 roku, w siedzibie Stowarzyszenia. Poprowadził je pan dr Marek Szydło, który mówił na temat: "Praktyki dominantów o charakterze wykluczającym w świetle reformy zasad stosowania art. 82 TWE".

29 maja 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 29 maja 2006 roku w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds odbyły się współorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz kancelarię Wierzbowski Eversheds warsztaty dotyczące finansowania pomocy publicznej, podczas których dr Bartłomiej Kurcz, urzędnik Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, wygłosił wykład p.t. "Pomoc publiczna i jej finansowanie - całość niezgodna z rynkiem wewnętrznym?"

15 maja 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 15 maja 2006 roku w siedzibie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, tj. w kancelarii Salans odbyły się kolejne warsztaty, podczas których pani profesor Ewa Nowińska wygłosiła wykład pod tytułem: "Reklama a informacja dotycząca produktów wrażliwych".

6 kwietnia 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 6 kwietnia 2006 roku w hotelu Sofitel Victoria odbyły się współorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji i kancelarię Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. warsztaty dotyczące propozycji reformy kontroli pomocy publicznej, podczas których pani Agnieszka Stobiecka-Kuik, pracownik departamentu pomocy publicznej Służby Prawnej Komisji Europejskiej, wygłosiła wykład p.t. "Reforma kontroli pomocy publicznej: prawo a ekonomia." W trakcie warsztatów przedstawione zostały kluczowe kwestie prawne determinujące miejsce i charakter nowych koncepcji dotyczących analizy ekonomicznej w postępowaniach związanych z kontrolą pomocy publicznej. Prelegentka postawiła tezę, że ekonomizacja uregulowań pomocy publicznej musi służyć osiągnięciu głównego celu reformy, t.j. "less and better aid". Wspólnie z uczestnikami warsztatów zastanawiała się nad najwłaściwszym z tego punktu widzenia miejscem dla analizy ekonomicznej w procesie kontroli udzielania pomocy publicznej.

24 marca 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Znaczące rozszerzenie uprawnień dochodzeniowych Prezesa UOKiK, dokonane na mocy nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 kwietnia 2004 roku, nakierowane głównie na zwalczanie karteli, wzrastająca - zgodnie z europejską tendencją - liczba przeszukań przedsiębiorców, a także zmiana polityki karania, wymagają postawienia pytania, czy na etapie gromadzenia materiału dowodowego, w toku postępowania przed Prezesem UOKiK, należycie chronione są interesy przedsiębiorców korzystających z pomocy prawnej, a także adwokatów i radców prawnych zobowiązanych do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

21 marca 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 21 marca 2006 roku, działając na bazie swego wcześniejszego zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji przedłożyło Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynik prac Grupy roboczej SPK ds. zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w postaci propozycji zmian tej ustawy i szeregu aktów wykonawczych do niej. Poniżej link do naszej korespondencji z panem Prezesem oraz do naszych propozycji zmian w ustawie.

8 marca 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 8 marca 2006 roku w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w kancelarii Salans, odbyły się warsztaty, w trakcie których profesor Michał du Vall wygłosił wykład pod tytułem: „Ochrona produktu przed naśladownictwem w świetle art. 13 UZNK oraz krajowych i wspólnotowych przepisów o ochronie wzorów przemysłowych”.

10 lutego 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Zasadniczym problemem przedsiębiorców dominujących jest to, że produkują zbyt mało po wygórowanych cenach. Zastosowanie przez tych przedsiębiorców polityki rabatowej, prowadzącej do niskich cen krańcowych, może więc z jednej strony okazać się korzystne dla konsumentów i gospodarki. Drugim jednak skutkiem rabatów jest to, że w określonych konfiguracjach rynkowych, mogą one osłabiać proces konkurencji poprzez wykluczenie z rynku innych przedsiębiorców, których obecność miała dotychczas korzystny wpływ na ceny. O ile ten pierwszy, pozytywny efekt jest stosunkowo pewny i natychmiastowy, to drugi jest oddalony w czasie i obarczony dużą dozą niepewności. Jak więc odróżnić rabat będący rezultatem zdrowej konkurencji od nadużycia pozycji dominującej? Asymetria informacji, wobec której staje urzędnik, jest w tej materii wyjątkowo duża. Wszystko to sprawia, iż rabaty są jednym z najbardziej skomplikowanych i kontrowersyjnych aspektów art. 82 Traktatu WE.

11 stycznia 2006 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 11 stycznia 2006 roku w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w kancelarii Salans, odbyły się warsztaty, na których pan mec. Andrzej Krawczyk wygłosił wykład pod prowokacyjnym tytułem: „Regulacja franchisingu w prawie konkurencji - luka w prawie czy celowa dyskryminacja?".

14 grudnia 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 14 grudnia 2005 roku, gościnnie w siedzibie kancelarii Linklaters w Warszawie, odbyły się kolejne warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, w ramach których p. Andrzej Szpor wygłosił wykład na temat ugód w postępowaniu przed Prezesem UOKiK.

21 listopada 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 21 listopada 2005 roku w siedzibie Okręgowej Izby Adwokackiej odbyły się kolejne warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, w ramach których p. prof. Janusz Szwaja wygłosił wykład na temat „Nowych (typowych) nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji”. Dyskusja na zakończenie spotkania poświęcona była ocenie efektów poszerzenia (nowelizacjami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 2002 i 2004 roku) katalogu czynów, za które przedsiębiorcy ponosić mogą odpowiedzialność. Postanowienia te początkowo były krytykowane jako zbyt mocno ograniczające swobodę działalności gospodarczej.

7 listopada 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dn. 7 listopada 2005 roku odbyło się współorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz kancelarię prawniczą Baker & McKenzie spotkanie przy okrągłym stole z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, panem dr Cezarym Banasińskim. Na spotkaniu poruszane były bieżące tematy dotyczące stosowania prawa konkurencji w Polsce oraz założenia programowe Prezesa UOKiK na progu ostatniego roku jego obecnej kadencji. Ze strony Urzędu w spotkaniu uczestniczyła też pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego w UOKiK, która odpowiadała na niektóre pytania uczestników. Część oficjalna spotkania zakończyła się przyjęciem celebrującym oficjalne otwarcie nowego „roku szkolnego” warsztatów Stowarzyszenia.

22 października 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniach 21-22 października 2005 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego obyła się Międzynarodowa Konferencja Prawa Nowych Technologii (International Conference on Hi-Tech Law). Współorganizatorami konferencji były Kent College of Law oraz Loyola University z Chicago. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji było partnerem konferencji.

10 października 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 10 października 2005 roku odbyły się pierwsze po przerwie wakacyjnej warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji nowej edycji.

24 czerwca 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 24 czerwca 2005 roku w hotelu Hyatt Regency w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone wpływowi prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku - szczególnie w kontekście planowanej reformy zasad stosowania art. 82 TWE - p.t. „Prawo ochrony konkurencji a liberalizacja rynku polskiego (art. 82 TWE: podmioty o pozycji dominującej)”. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji było jednym z partnerów merytorycznych tej konferencji. Patronat nad konferencją objął Departament Handlu USA, Ambasada Wielkiej Brytanii oraz Prezes UOKiK, a patronat medialny sprawowała „Rzeczpospolita.”

13 czerwca 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Wspólnym mianownikiem modernizacji wspólnotowego prawa konkurencji na przestrzeni ostatniej dekady jest nowe podejście ekonomiczne. Rolę teorii mikroekonomicznej widać wyraźnie w szeregu wytycznych
z zakresu art. 81 Traktatu WE oraz kontroli poziomych koncentracji.

16 maja 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Kiedy w dniu 16 maja 2005 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Emilii Plater 53 zbierali się uczestnicy naszych kolejnych warsztatów, było ich tyle samo, co uczestników forpoczty demonstracji alterglobalistów, która w tym samym czasie zbierała się naprzeciwko budynku, w którym mieści się Stowarzyszenie. Wygląda więc na to, że skutecznie konkurowaliśmy z trwającym w tych dniach w Warszawie europejskim szczytem gospodarczym.

25 kwietnia 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 25 kwietnia 2005 roku odbyły się warsztaty, w trakcie których pani dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska mówiła n.t. "Kary pieniężne w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasady łagodzenia kar (po zmianach tej ustawy z dniem 1 maja 2004 roku)".

6 kwietnia 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 6 kwietnia 2005 roku w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie odbyły się warsztaty poświecone "Reklamie porównawczej jako czynowi nieuczciwej konkurencji". Prowadziła je pani mec. Justyna Tokarzewska z Departamentu Ochrony Własności Intelektualnej z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób.

30 marca 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 30 marca 2005 roku minęła dziesiąta rocznica rejestracji Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

8 marca 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 8 marca 2005 roku odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, na których pani dr Jana Plaňavová-Latanowicz, wykładowca w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC, mówiła na temat "Wspólnotowe prawo konkurencji
i międzynarodowy arbitraż handlowy". W spotkaniu wzięło udział 18 osób, w tym przedstawiciele kancelarii prawniczych i działów prawnych przedsiebiorstw, pracownicy naukowi oraz pracownicy UOKiK. W trakcie spotkania rozważano m.in. następujące kwestie:

14 lutego 2005 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 14 lutego 2005 roku odbyły się warsztaty poświęcone "Wyznaczaniu rynków właściwych z punktu widzenia ekonomisty", które poprowadził dr Andrzej Cylwik. W warsztatach wzięło udział ok. 40 osób, w tym wyjątkowo liczna reprezentacja pracowników UOKiK.

13 grudnia 2004 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

Dnia 13 grudnia 2004 roku odbyły się kolejne warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Tym razem pani profesor Fornalczyk mówiła n.t. pomocy publicznej według nowych zasad.

8 listopada 2004 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 8 listopada 2004 roku odbyły się kolejne warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Warsztaty rozpoczął Pan Marcin Kolasiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezentacją n.t.: "Kontrola koncentracji przedsiębiorców w świetle Rozporządzenia Rady 139/2004. Alokacja spraw i współpraca z Komisją Europejską oraz Państwami Członkowskimi - pierwsze doświadczenia".

7 października 2004 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 7 października 2004 roku odbyły się kolejne warsztaty poświęcone serii wytycznych Komisji wydanych w ramach "Modernization Package". W czasie warsztatów omówione zostały wytyczne dotyczące stosowania art. 81(3) TWE (Commission Notice "Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty. Dz. Urz. WE z dnia 27 kwietnia 2004 roku, nr 2004/C/101/08). Warsztaty poprowadził dr Dawid Miąsik z kancelarii R. Skubisz Kancelaria Prawno - Patentowa, autor niedawno wydanej monografii pt. "Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze."

7 września 2004 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W dniu 7 września 2004 roku odbyły się kolejne warsztaty poświęcone serii wytycznych wydanych przez Komisję do Rozporządzenia Rady Nr 1/2003. Tym razem omówione zostały wytyczne w sprawie współpracy między Komisją i sądami państw członkowskich UE w kwestii stosowania art. 81 i 82 Traktatu (Commission Notice on the co-operation between the Commission and the courts of the EU Member States in the application of Articles 81 and 82 EC, Dz. Urz. WE z dnia 27 kwietnia 2004 roku, nr 2004/C 101/07).

7 lipca 2004 roku
Kategoria: pl
Napisał: admin

W konkluzji ożywionej dyskusji, jaka rozgorzała w końcowej części warsztatów, stwierdzono, że w praktyce o sposobie interpretacji pojęcia wpływu na handel rozstrzygnie orzecznictwo. Dużą cześć dyskusji poświęcono rozważaniom, który porządek prawny - narodowy czy wspólnotowy - należy stosować do praktyki antykonkurencyjnej o charakterze ciągłym, rozpoczętej przed 1 maja 2004, a trwającej nadal już po wejściu Polski do UE.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
c/o Dentons
ul. Zajęcza 4
00 - 351 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2023 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji