english

Archiwum

Polecamy

14 czerwca 2012 roku

2012-06-14


W dniu 14 czerwca 2012 r. odbyły się warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt. „Zwalczanie karteli środkami prawa administracyjnego i karnego”. Wykład wygłosiła dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Instytutu Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2006 kieruje Zakładem Prawa Konkurencji w INP PAN.

Jest kierownikiem i wykładowcą Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w INP PAN oraz wykładowcą studiów podyplomowych działających na WPiA UW: Podyplomowego Studium Prawa Spółek, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej. W latach 1992 - 2008 pracowała w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Europejskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i jako radca prawny/adwokat - wielokrotnie reprezentowała organ antymonopolowy przed Sądem Najwyższym, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Apelacyjnym.

Specjalizuje się w problematyce prawa karnego i prawa konkurencji. Odbyła w tym zakresie liczne staże naukowe, m. in. w Londynie, Paryżu, Dijon, Sztokholmie, w Instytucie Europejskim we Florencji oraz w Komisji Europejskiej w Brukseli. Jest autorką wielu prac naukowych, w tym monografii, artykułów i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów unijnych.

Category: pl
Posted by: admin

Wykład był poświęcony problematyce sankcji służących zwalczaniu porozumień kartelowych stosowanych na podstawie prawa antymonopolowego, prawa karnego oraz na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przedmiotem wykładu w części dotyczącej prawa antymonopolowego były sankcje stosowane na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (administracyjne i penalne).

W szczególności wykład był poświęcony przedstawieniu podstaw stosowania kar pieniężnych wobec przedsiębiorców i osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz zasad ich orzekania. Dr. Król-Bogomilska mówiła o podobieństwach i różnicach w uregulowaniach polskich i unijnych oraz o spornych problemach dotyczących stosowania kar pieniężnych, jak również o spornych problemach dotyczących zasad stosowania polityki łagodzenia kar w sprawach o porozumienia ograniczające konkurencję (leniency policy).

Wykład był także poświęcony problematyce zwalczania karteli środkami prawa karnego. W polskim prawie karnym możliwości takie stwarza w szczególności art. 305 (zawierający określenie przestępstwa zwanego „zmową przetargową”). Poruszone zostały problemy związane ze zbiegiem podstaw odpowiedzialności za delikt administracyjny i za przestępstwo, które mogą powstać w przypadku stosowania odpowiedzialności wobec osób fizycznych będących przedsiębiorcami. Problemy związane ze zbiegiem podstaw odpowiedzialności mogą powstać także w przypadku przedsiębiorców ponoszących odpowiedzialność za zmowę przetargową będącą deliktem administracyjnym, którzy mogą być obciążeni także odpowiedzialnością na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dr. Małgorzata Król-Bogomilska przedstawiła również kierunki proponowanych zmian w świetle projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ogłoszonym na stronie internetowej UOKiK w zakresie dotyczącym stosowania sankcji penalnych.


Nasz profil na stronie LinkedIn

PUBLIKACJE

„Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach”, dr Jan Szczodrowski (wyd. Wolters Kluwer S.A., 2015)

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

c/o Dentons
Rondo ONZ 1, XXX piętro
00 - 124 Warszawa

e-mail: spk@spk.com.pl

tel.: (22) 24 25 138
fax: (22) 24 25 242

Wykonanie: AGINUS , Copyright © 2004-2019 Stowarzyszenie Prawa Konkurencji